O Mosen Anton Claret,

Gran simbol de la virtut,

Deu conservi ta salut,

Varó prudent y discret.

Nostre Señor Jesucrist

De tan talent te ha dotat;

Que admiració tu has causat

A tots los que te han sentit.

Lo que es mes de apreciar

Que no has dat lloch á critica,

Puig que res de política

Se te ha sentit predicar.

Molt al contrari la unió

Ha sigut tot lo teu tema:

Ni has seguit altre sistema

Que la nostra salvació.

Tot lo teu zel ha sigut,

En tots trenta sis sermons:

Enseñarnos ab rahons

Lo cami de la virtut.

¡O llengua privilegiada!

¡O llengua de gran soltura!

¡Llengua plena de dulsura!

¡Per predicar destinada.!!

¿Qui no admira ta virtut?

¿Qui no alaba ton talent?

¿Qui no queda convensut?

¿Qui nos muda en un moment?

¡Ah ¡ cuanta necessitat

Tenias Gran Barcelona

De sentir sa llengua bona¡

Cuants se ne han aprofitat?